Disclaimer

Fonos.nl betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site. Evenwel sluit Fonos.nl iedere aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van onvolledigheid of onjuistheid van de verstrekte informatie. Eveneens wordt aansprakelijkheid uitgesloten ten aanzien van (de gevolgen van het gebruik van) informatie waartoe u toegang verkrijgt door middel van links op deze website.

Fonos.nl tracht de rechten van makers en uitvoerenden van de op deze site getoonde of vermelde werken optimaal te waarborgen. Fonos.nl heeft dan ook voorzover redelijkerwijs mogelijk is zich er van vergewist dat met dit tonen of vermelden geen inbreuk wordt gepleegd op rechten van derden. De aard van het materiaal brengt evenwel met zich mee dat in sommige gevallen de identiteit of verblijfplaats van rechthebbenden in redelijkheid niet kan worden achterhaald. Indien enige (rechts)persoon meent rechten te kunnen doen gelden op de content van onderhavige site, gelieve deze zich in verbinding stellen met Fonos.nl.

Niets op deze site mag worden gekopieerd of gebruikt, tenzij hiervoor uitdrukkelijke toestemming van Fonos.nl en eventuele derde-rechthebbenden is verkregen.

Reageren is niet mogelijk